Trường hợp báo đã có tài khoản - hãy sử dụng mật khẩu mặc định 123456 để đăng nhập.

Các câu hỏi thường gặp